KURUMSAL

KURUMSAL - KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

 1
Çalışanlarımız arasında ırk,din,dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeden eşit işe eşit ücret prensibi ile hareket etmek ve  terfi ve ünvanlar da liyakat ilkesini göz önünde bulundurmak.

 2
Çalışanlarımızı BEST ailesinin bir ferdi olarak görüp sosyal yardım paketleri ve sosyal aktivite programları ile  memnuniyetlerini temin etmek.

 3
Kalite standartları konusunda uluslar arası normlara göre hareket ederek müşteri memnuniyetini sağlamak.

 4
Çevre sağlığı konusunda uluslararası normlara uygun bir politika geliştirerek çevre sorumluluğu bilincini üst  düzeyde tutmak.

 5 
İş sağlığı ve güvenliği konularında uluslar arası kabul görmüş normlara uygun bir çalışma ortamı kültürü  geliştirerek bu konudaki standartları içselleştirmek.

 6
Çalışanlarımızın kanuni hak ve yükümlülüklerini korumak ve gözetmek.

 7
Çalışanlarımıza ait özel bilgileri ve özel yaşamının gizliğini sonuna kadar korumak.

 8
Çalışanlarımızın kendilerini geliştirmeleri için gerekli eğitim olanaklarını ücretsiz olarak sunmak.

 9
Çalışanlarına karşı kurum içinde hiçbir şekilde fiziksel cinsel ve zihinsel tacize müsaade etmemek.

 10
Müşterilerine ve çalışanlarına karşı taahhüt ettiği ürün ve servis standartlarına uymak.

 11
Ürün ve servislerinde güvenliği sağlamak için alınabilecek bütün önlemlere uymak.

 12
Rüşvet ve yolsuzluklara karışmamak.

 13
Tedarikçileri ve müteahhitleri ile ilişkilerinde dürüst ve adil olmak.

 14
Tedarik ve müteahhit firmalarını sorumlu iş prensiplerine uyma yönünde zorlayıcı olmak.

 15
Daha iyi bir çalışma ve iş hayatı için içinde bulunduğu ortama katkıda bulunmak.

 16
Bağlı olduğu çevrenin kültürel sosyal ve ekonomik ihtiyaçları konusunda duyarlı olmak.

 17
Kaynakların kullanımında kirliliği ve israfı minimize ederek çevreyi korumak.

 18
Hissedarlarına karşı hesap verebilir olmak ve organizasyonu ilgilendiren her türlü değişikliği bildirmek.

 19
Hissedarlarının hisselerinin risk yönetimini yapmak ve sözleşilen koşullarda kullanımını temin etmek.